Yayılan ve Büyüyen Kentler Değil, Yaşanabilir ve...
 • Reklam

Yayılan ve Büyüyen Kentler Değil, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kentler”

KENTİ ELİNDE PROJESİ KENTLİLİK EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ

05 Mayıs 2020 - 11:24

KENTİ ELİNDE PROJESİ KENTLİLİK EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ

KAMU KURUM, KURULUŞ VE BİRLİK TEMSİLCİLERİ :

 • Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağı
 • Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Çankırı Belediyeler Su ve Hizmet Birliği
 • Çankırı Belediyeler Çevre Hizmetleri Birliğine
 • Çankırı Gençlik Merkezi
 • TOBB Çankırı Kadın Girişimciler Kurulu
 • Çankırı Belediyesi Belediye Meclisi Üyesi
 • Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi

STK TEMSİLCİLERİ VE GÖNÜLLÜ GRUPLAR:

 • Çankırı İHH
 • Çankırı Motosiklet Derneği
 • Çankırı Sivil Toplum Derneği
 • Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği
 • Çankırı Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş Derneği
 • Ahi Yaran Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği
 • Ahbap Çankırı
 • Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği
 • Çankırı Engelliler Derneği
 • Çankırı İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği
 • Hayvan Hakları Konfederasyonu Çankırı İl Temsilcisi
 • Çankırı Tema Vakfı Temsilcisi
 • Çankırı Süslü Kadınlar Bisiklet Temsilcisi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI:

 • TEMA Vakfı Çankırı Öğrenci Topluluğuna
 • ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Öğrenci Topluluğu
 • ÇAKÜ Medya ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu
 • ÇAKÜ Çocuklarla El Ele Topluluğu

ÖNSÖZ

Demokratik sistemler, yurttaşların kendini yönetebildiği mekanizmalardır. Kendini yönetme mekanizmasının temelini sivil toplum oluşturmaktadır. Sivil toplum, alınan kararları ya da yapılan icraatları, yurttaşa rağmen değil, yurttaşla birlikte yapabilmeye fırsat sunar. Sivil toplum ile bireyler, karar vericilerin kararlarını sorgulayıp, toplum yararına baskı ve denetim oluşturarak yönetim mekanizmalarına doğrudan katılma fırsatı elde etmiş olur.  Demokratik sistem içerisinde güçlü “Sivil Toplum”a sahip ülkeler, sorgulayan, eleştiren ve eleştirdiğini gerçekleştiren aktif bireyler yetiştirerek kendini yönetebilen daha mutlu bir toplum haline gelir. 

Bizim dışımızda, müdahil olmadığımız bir dünya akmaya devam ediyor ve her an değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Müdahil olalım olmayalım, bu değişim ve dönüşümün her zerresi bizi doğrudan etkiliyor. Hasıraltı ettiğimiz her mesele ile mutlaka bir gün yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Tam da bu yüzden, Genç Oluşum Derneği, çevresindeki meselelere kayıtsız kalmayan, aksine çözümlerine bizzat müdahil olmayı isteyen aktif bireyler ve güçlü bir sivil toplum hayal etmektedir. Meseleleri hasıraltı etmek yerine onlarla yüzleşmek ve çözüm yolları aramak, kendini ve çevresini değiştirebilen bir sivil toplum kültürü yerleştirmek en temel hedefi olmuştur. Toplumda çok sesliliğin zenginliği ve farklı fikirlere saygıyı temel ilke edinmiştir.

Bu kapsamda “Kenti Elinde Kentlilik Eğitimi ve Çalıştayı”  şehrimizin farklı alanlarda çalışma gösteren sivil toplum kuruluşlarını, öğrenci topluluklarını ve yurttaşlarını bir araya getirerek, fikirlerini sunma ve şehrimiz üzerine düşünme imkânı sağlamıştır. En temel kazanımımız farklı fikirlerin bir araya gelerek belirli sorunlar üzerine ortak aklı aramaktır. Bu anlamda “Kenti Elinde Kentlilik Eğitimi ve Çalıştayı”nın şehrimizin sorunlarına umut ve gelecek çalışmalara esin kaynağı olmasını temenni ediyorum.

Ahmet Mükerrem ÜNAL

Genç Oluşum Derneği Bşk.

 

ÇALIŞTAY KOORDİNASYON EKİBİ

Genç Oluşum Derneği Üyeleri: Ahmet Mükerrem ÜNAL,  Mustafa AYTAÇ, Ayşe Gül CERRAHOĞLU, Aykut GÜNHAN, Elif  KAYA,  Esra İLYAS, Serdar ÖZ, İsmail CİVAN.

 

KENTİ ELİNDE KENTLİLİK EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI’NIN AMACI

Bugün sürdürülebilir bir kalkınmanın bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olabileceği artık kabul edilen bir gerçek. Bu sebeple hem küresel hem yerel anlamda herkesin yapabileceği şeyler var. Bu bir sorumluluk ve sahiplenme meselesi. Kendimize soracağımız temel soru; Çevremizde bizim için yapıldığı iddia edilen şeylere sadece maruz kalan edilgen bir topluluk olarak yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa çevresinde olup bitenleri izleyen ve aktif katılım sağlayan bir topluluk mu olacağız?

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen bu çalışmanın en genel amacı bir araya gelme, toplanma kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktır.  Aynı yerde yaşayan, aynı sokakta yürüyen, aynı dükkanlardan alışveriş yapan, aynı otobüsleri kullanan, aynı havayı soluyan bu kentin gizli öznelerini kent odağında bir araya getirmek, tanışmasını, birbirini dinlemesini, empati yapmasını sağlayabilmektir. Değişimin “Kendi Elinde” olduğunu hissettirmektir.

Bu doğrultuda kentlilik nedir, kent hakları nedir gibi sorulara cevaplar aradık. Çalıştayımızda kent sorunları hakkında geniş bir çevreden oluşan katılımcılar ile çalıştık. Kentimizde yeşil alanlar, atık kontrolü, temiz su kaynakları, erişebilir ve temiz ulaşım imkânları, gençlik katılımları, engelli, kadın, çocuk ve hayvan hakları, sosyal hizmetlere erişim, turistik ve kültürel alanların korunması gibi temel konular masaya yatırıldı. Belirlediğimiz sorunlara çözümler aradık. Olağan muhataplarımızı ve ortaklarımızı belirledik. Bu çalışmayı da bir rapor haline getirdik. Aynı zamanda ileride yapacağımız çalışmalar için de iyi bir kaynağa sahip olmuş olduk.

Bu sorumluluğa ortak olan tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarda tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyorum.

Zira sivil hareketi severiz!

Proje Koordinatörü Mustafa AYTAÇ

KENTLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ÇALIŞTAYI

SONUÇ RAPORU

Çankırı, 14 Aralık 2019

Genç Oluşum Derneği tarafından “Kenti Elinde” projesi kapsamında “Kentlilik Eğitimi ve Çalıştayı” 14 Aralık 2019 Cumartesi günü, Çankırı Koç Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, Çankırı Belediyesi Belediye Meclisi üyeleri ve belediyenin çeşitli birimlerinin temsilcileri, STK temsilcileri, Üniversite topluluklarının temsilcileri ve gönüllüler katılım göstermiştir. Çalıştayda Çankırı özelinde kent sorunları beş alt başlıkta tartışılmıştır:

 1. Çevre
 2. Gençlik Çalışmaları
 3. Ulaşım ve Şehir Planlaması
 4. Dezavantajlı Grupların Hakları
 5. Sosyal, Kültürel ve Turizm Sorunları

 

1. ÇEVRE

Çevre başlığı, kentin sahip olduğu yeşil alan oranı, atık yönetimi, temiz su, hava ve gıdaya erişim gibi alt başlıklar üzerinden sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalıştay sonunda kentimizle ilgili aşağıdaki sorunlar belirlenmiştir:

1. Şehrimizde Atık Yönetimi konusunda çalışma eksikliği ve duyarsızlık (katı atıklar, tıbbi atıklar)

2.Tarım ilaçlarının kullanımında bilgisizlik ve toprak analizlerinin planlı bir şekilde gerçekleştirilmemesi

3. Geri dönüşüm konusunda toplumsal farkındalığın eksik olması

4. Rekreasyon alanlarının yeterli olmaması

5. Şehrin ortasından geçen çayın bakımsız ,estetik ve peyzaj açısından eksik olması  

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 1. Belediye bünyesinde atık politikasını özel olarak yönetecek “Atık Yönetim Müdürlüğü” açılmalı.
 2. STK ve yerel yöneticiler iş birliği ile “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” alanında farkındalık artıracak çalışmalar planlanmalıdır. Bitkisel yağ atık üretimi yoğun olan yemekhane, lokanta vs. gibi mekânlar, atık yönetimi geri dönüşüm konusunda yönlendirilmeli ve denetlenmeli.
 3. Şehrin bölgesel toprak analizleri gerçekleştirilmeli ve analiz haritası oluşturulmalı.
 4. Tarım ilaçları ve organik tarım konusunda çiftçilere ve tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalı.
 5. Tatlı çayın rekreasyonu yapılarak çeşitli projelerle halkın kullanımını kazandırılmalı.

 

2. GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Gençlik Çalışmaları başlığı, “Gençlik Hakları”, Gençlerin Yönetime Aktif Katılımı”, “Genç İstihdamı” gibi alt başlıklar üzerinden sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalıştay sonunda kentimizle ilgili aşağıdaki sorunlar belirlenmiştir:

 1.Gençlere yönelik sosyal ve kültürel mekânların yetersizliği (yüzme, spor vs.)

  2.Kişisel gelişimi destekleyici kurs veya eğitim merkezlerinin yetersizliği (Dil Eğitimi, Bilgisayar Programlama ve Yazılım Kursları,  KPSS, Kütüphane, Halk Eğitim Kursları)

3.Öğrencilerin düşük ücretlerle ve güvencesiz istihdam edilmesi.

4.Bağımlılıkla mücadele konularında mücadelenin ve bilgilendirme çalışmalarının yetersiz olması (Madde Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı)

5.Üniversite idaresinin öğrenci topluluklarına karşı gereken ilgi ve imkânı göstermemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 1. Şehrimize acil olarak yüzme havuzu inşa edilmeli. Gençlerin verimli ve sağlıklı vakit geçirebilecekleri kültür merkezleri ve bisiklet yolları yapılmalı.
 2. Bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele edilmeli (uyuşturucu ve keyif verici madde, teknoloji vs.). Bu anlamda, velileri bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, amatör spor kulüpleri ile diğer spor merkezleri teşvik edilmeli. (alan tahsisi, vergi muafiyeti vs.)
 3.  Düşük ücretle ve güvencesiz öğrenci çalıştıran işletmelere sıkı denetimler yapılmalı.
 4. Sosyal devlet gereği ekonomik seviyesi düşük öğrencilere yönelik ücretsiz dil, KPSS ve çeşitli sertifika kursları açılmalı.
 5. Üniversite öğrenci konseyleri demokratik temellere oturtulmalı.

 

3. ULAŞIM VE ŞEHİR PLANLAMASI

Ulaşım ve Şehir Planlaması başlığı, “Toplu Taşıma”, “Şehir Planı”, “Erişilebilir Şehirler” gibi alt başlıklar üzerinden sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalıştay sonunda kentimizle ilgili aşağıdaki sorunlar belirlenmiştir:

1. Toplu taşıma sisteminin plansız ve araç sayısının yetersiz olması

2. Şehrin ulaşım alt yapısında yapısal sorunlar (otopark, alt ve üst geçit, bisiklet yolu eksikliği, katil bariyerler )

3. Şehrin engelli bireylere yönelik erişebilirlik seviyesinin düşük olması (kaldırımların, görme engellilerin zarar görebileceği mazgal ve rögar kapak türlerinin, apartmanların, toplu taşıma sisteminin, alt ve üst geçitlerin engellilere göre tasarlanmaması

4. Plansız çarpık kentleşme.

5. Şehir planlamasındaki diğer sorunlar (afet toplanma yerlerinin yetersizliği ve plan yapılmaması, geri dönüşüm noktalarının belirlenmemesi, yeterli sayıda yürüyüş ve bisiklet yolu ve sağlık/spor aletlerinin bulunmaması)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 1. Şehir içi toplu ulaşım sistemi planlı hale getirilmeli. Toplu taşıma saatlerinin, güzergâhlarının ve günlerinin halkın ihtiyaçlar odağında yeniden planlanmalı. Otogar kullanımı ve şehirlerarası ulaşımda rekabet sağlanmalı.
 2. Şehir merkezi otopark sayısı artırılmalı. Kullanılmayan eski kamu binalarının bazıları otopark olarak değerlendirilmeli. Yaya güvenliği tehlike altında olan bazı bölgelerde (Yamuçlar mevkii, Dedeler Köprüsü mevkii gibi) üst/alt geçitler yapılmalı.
 3. Yeni yapılan yollara bisiklet yolu planları eklenmeli. Bisiklet, sadece eğlence aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak düşünülmeli. Bu anlamda, trafikte bisiklet yolu sayısı artırılmalı. Bisiklet park etme istasyonları yaygınlaştırılmalı.
 4. Yeni yapılan yol ve kaldırımlarda engelli vatandaşların erişebilirliği sağlanmalı
 5. Çarpık kentleşme ve plansız büyümeye karşın önlem alınmalı, usulüne uygun olmayan binalara ruhsat verilmemeli,  yeni yerleşim planları kentlilik planına uygun tasarlanmalı.

 

4. DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HAKLARI

Dezavantajlı Grupların Hakları başlığı, “Engelli Bireylerin Hakları”, “Çocuk Hakları”, “Kadın Hakları” ve “Hayvan Hakları” gibi alt başlıklar üzerinden sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalıştay sonunda kentimizle ilgili aşağıdaki sorunlar belirlenmiştir:

1.Engellik konusunda toplumsal farkındalığın eksik olması

2. Engellilik alanında “erişilebilirlik” kriterlerinin yetersiz olması(Yollar, kaldırımlar, toplu ulaşım araçları, asansörler, basamaklar, tuvaletler tüm engel grupları dikkate alınarak sesli, braille ve görsel yönlendiricilerle erişilebilir hale getirilmesi)

3. Hayvan barınağının boyut olarak yetersiz olması; hayvan sahiplenme/terk etme üzerine kanuni olarak boşluklar bulunması.

4.Şehrimizde engelli ailelerinin çocuklarını emanet edebilecekleri, engelli bireylerin vakitlerini değerlendirebileceği sanatsal (el sanatları, resim, müzik vs.) ve sportif alanda(yüzme, atletizm vs.) kurs alabileceği “Engelsiz Yaşam Merkezi” nin bulunmaması;

5. Çocuk oyun alanları ile evcil hayvan parklarının yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 1. Şehrimiz bir an önce “Erişebilirlik” standartlarına getirmeli. (Özellikle ulaşım alanında engelli bireylerin erişebilirliği bir an önce sağlanmalı. Şoförlere gerekli eğitimler verilmeli.
 2. Belediyeler, erişilebilirlik standartlarına uygun mekan sağlayan işletmelere ödül ve teşvik sistemi uygulamalıdır. STK ve yerel yöneticiler iş birliği ile toplum nezdinde dezavantajlı bireyler ve hakları konusunda farkındalık artıracak çalışmalar yapılmalı.
 3. Çeşitli hibe ve öz kaynaklarla Engelsiz Yaşam merkezleri kurulmalı.
 4. Çocuk oyun ve park alanlarının sayısı artırılmalı; var olanların gerekli tamiratı yapılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalı. Hayvan severlerin hayvanlarını gezdirebilecekleri yeşil alanlar oluşturulmalı.
 5. Şehrin hayvan barınağının şartları iyileştirilmeli (özellikle boyut olarak). Hayvan sahiplenme ve terk etme konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bilinçsiz hayyan sahiplenme ve terk etme konusunda denetim uygulanmalıdır.

 

5. SOSYAL, KÜLTÜREL VE TURİZM

Sosyal, Kültürel ve Turizm başlığı, “Sosyal Alanlara Erişebilirlik”, “Kültürel Haklar”, “Turizm Alanlarının Restorasyonu ve Rehabilitasyonu” gibi alt başlıklar üzerinden sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalıştay sonunda kentimizle ilgili aşağıdaki sorunlar belirlenmiştir:

1.Turistik ve kültürel tanıtımın yetersizliği

2.Yeterli düzeyde sosyal ve kültürel imkânların ve mekânların yetersizliği (Kütüphane, Tiyatro, Bale, Opera, Müze, Sinema vs.)

3.Turizm alanında konaklama alanlarının yetersizliği (Otel, misafirhane vs.)

4.Tarihi ve turistik mekânlara ulaşım güçlüğü (Kale, Tuz Mağarası, Ilgaz Kayak tesisi gibi tarihi ve turistik mekânlara toplu ulaşımın olmaması)

5. Sosyal/Kültürel/Turistik alanlarda sosyo-ekonomik imkânların yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 1. Turistik ve kültürel varlıkların tanıtımı ülke genelinde daha fazla yapılmalı. Kültür haftalarına ve festivallere yer verilmelidir.
 2. Kullanılmayan resmi kurum binalarının gerekli planlama ve düzenlemelerden geçirilerek, öncelikli ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra sosyal imanların sağlandığı tiyatro, sinema, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk sineması, açık hava sineması, konser salonu vs. gibi yerlere dönüştürülmeli. 
 3. Şehrimizde turistik konaklama alanlarının yetersizliği göz önüne alındığında; öncelikli olarak kamp alanları oluşturulmalı, otel ve misafirhane işletmeleri açılması yönünde gerekli teşvikler verilmeli.
 4. Şehrimizin turistik ve tarihi mekânlarına ulaşım için (Çankırı Kalesi, Tuz Mağarası, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Tesisleri, Büyük Camii) belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının hatları düzenlenmeli ve araç sayısı artırılmalıdır.
 5. Çeşitli hibe kanalları ile şehrin eski yerleşim merkezi olarak bilinen “Eski Çankırı” evlerinin aslına uygun yenileme (restorasyon) çalışmaları yapılarak hem turizme açılmalı hem de istihdam alanı oluşturulmalıdır.

Bu haber 618 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çankırı Vakfı alternatif geçim kapısı açıyor
Çankırı Vakfı alternatif geçim kapısı açıyor
DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR
DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR